message
Vršimo obuke za sve sisteme iz naše ponude.

Za zakazivanje termina obuke se možete javiti unosom adrese Vaše elektronske pošte u sledeće polje:

delivery
Dostavu vršimo radnim danima

Ukoliko želite dostavu danas za sutra, molimo Vas da se javite do 13h. Za porudžbine preko 15.000RSD+PDV dostava je besplatna!

Zainteresovani ste za posao u našoj kompaniji? Vaš CV i prijavu možete poslati na : posao@falcopsc.co.rs

Falco PSC DOO nudi uslugu planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite, odnosno izradu planske i projektne dokumentacije. U cilju iskorišćavanja potpunih potencijala sistema tehničke zaštite, našim klijentima pružamo usluge planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite zasnovanih na savremenoj tehnologiji i znanju i iskustvu naših stručnih timova.  

Planiranje sistema tehničke zaštite se vrši na osnovu stanja procenjenih rizika i/ili mera predviđenih u Aktu o proceni rizika i/ili zahteva korisnika. Podrazumeva proces u kome se identifikuju potrebe za određenim sistemima tehničke zaštite i potrebnim minimalnim karakteristikama za adekvatnu implementaciju predviđenih mera. 

Zatim se u okviru projektovanja sistema tehničke zaštite predviđaju vrsta i položaji elemenata sistema, od kablovske instalacije do uređaja i opreme. Dakle, projektovanje podrazumeva proces u okviru koga se predviđa vrsta i položaj svih elemenata sistema tehničke zaštite kako bi zadovoljile potrebe i minimalne karakteristike za implementaciju predviđenih mera usmerenih ka smanjenju rizika i postizanju najvećeg mogućeg stepena bezbednosti. 

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, a na osnovu Akta o proceni rizika, kao i zahteva korisnika sistema fizičko-tehničke zaštite, izrađuju se Plan obezbeđenja i Projekat tehničke zaštite.

Izrada Plana sistema tehničke zaštite obuhvata:
⦁ prikaz stanja postojeće tehničke zaštite;
⦁ mere i postupke za realizaciju usluga na osnovu akta o proceni rizika i/ili zahteva korisnika;
⦁ definisanje rasporeda elemenata u sistemima tehničke zaštite;
⦁ definisanje funkcionalnih celina.

Za ugradnju sistema tehničke zaštite izrađuje se Projekat tehničke zaštite, na osnovu Plana tehničke zaštite i na način utvrđen propisima o planiranju i izgradnji.

Projektovanje sistema tehničke zaštite, prema članu 10. Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, obuhvata:
⦁ implementaciju projektnog zadatka;
⦁ izbor uređaja i opreme;
⦁ izradu projektne dokumentacije.

U zavisnosti od vaših potreba, Falco PSC DOO Vam može pružiti uslugu izrade projektne dokumentacije na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta, odnosno izradu projekata u okviru oblasti svrstane u svesku broj 5 – „Telekomunikacione i signalne instalacije“ i sledećih vrsta tehničke dokumentacije:
⦁ Idejno rešenje (IDR);
⦁ Idejni projekat (IDP);
⦁ Projekat za građevinsku dozvolu (PGD);
⦁ Projekat za izvođenje (PZI);
⦁ Projekat izvedenog objekta (PIO).

Plan sistema tehničke zaštite izrađuje pravno lice i njegovi zaposleni koji poseduju licencu MUP-a za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, dok projektnu dokumentaciju izrađuje pravno lice i njegovi zaposleni koji poseduju licencu MUP-a za vršenje projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i licence 353 i 453 Inženjerske komore Srbije.

Falco PSC DOO poseduje sve navedene licence. 

 

Procenom rizika se utvrđuju bezbednosni rizici u zaštiti lica, imovine i poslovanja i predlažu mere kojima se ti rizici mogu smanjiti na prihvatljiv nivo. U okviru procene rizika se identifikuju i analiziraju rizici koji ugrožavaju bezbednost lica, imovine i poslovanja i predlažu preventivne i reaktivne mere za njihovo ublažavanje. Na osnovu izrađene procene rizika naši stručnjaci će predložiti sisteme tehničke zaštite za koje smatraju da će ublažiti postojeće rizike. Ova usluga je od velikog značaja jer od dobro procenjenih potreba i predloženih mera zavisi efikasnost i efektivnost sistema tehničke zaštite. Usleg toga je zakonodavac propisao obavezu izrade procene rizika i Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (u daljem tekstu: Akt o proceni rizika) za pravna lica, osim za mikro pravna lica..

Akt o proceni rizika je krovni dokument koji se izrađuje u cilju identifikacije ugrožavajućih faktora po štićene vrednosti (nominalne i nenominalne), u vidu izvora, oblika i nosilaca ugrožavanja, procene nivoa rizika kao i njegovog odgovarajućeg tretmana, kako bi se rizik od ugrožavanja sveo na najmanju moguću, a prihvatljivu meru, i time uspostavilo zadovoljavajuće bezbednosno stanje u organizaciji.

Navedeno praktično znači da ćete u okviru jednog dokumenta moći da sagledate šta narušava bezbednost lica, imovine i poslovanja vaše organizacije i na koji način možete da je unapredite.

Procena rizika obavezna je za većinu pravnih lica, bez obzira na to da li imaju uspostavljen sistem fizičko-tehničke zaštite ili ne, izuzev zaštite:
⦁ lica;
⦁ zaštite objekata za stanovanje;
⦁ zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari angažovani od organizatora okupljanja;
⦁ zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji.


Akt o proceni rizika izrađuje se za jedno pravno lice, i obuhvata procenu celokupne imovine, lica i poslovanja tog pravnog lica (sve objekte koji su u vlasništvu pravnog lica i objekte koje pravno lice koristi na osnovu ugovora o zakupu prostora).

Falco PSC DOO Vam može obezbediti Akt o proceni rizika kao preduslov za dalje planiranje I projektovanje sistema tehničke zaštite.